Privacypagina

Privacyverklaring Dakdekkersbedrijf Quist

DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST, gevestigd aan Stoofweg14 4455 VR Nieuwdorp, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Dakdekkersbedrijf Quist
Stoofweg14 4455 VR Nieuwdorp
info@quistdakdekkers.nl

Home


Persoonsgegevens die wij verwerken
DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@quistdakdekkers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken van uw opdracht/bestelling
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 7 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden
DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@quistdakdekkers.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DAKDEKKERSBEDRIJF QUIST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met info@quistdakdekkers.nl .